زنــجـــیــر

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
total views:    1559
image

اسماعیل. حسن/ ڕۆته‌ردام


ده سـت له ناوزنجیرپام له‌ کۆتا بێ
ئـاوازوخۆشـیم شـیـن ومـاتـه م بێ

خواردن وخواستم ئازاری گیان بێ
به‌ ده ستی زۆرداردیل وزه بون بم

خـاوه ن بــارزانی ئــاڵاوووڵاتـیـن
مـه‌ رج نـیـیـه‌ کـه‌ وادابه‌ش کرابین

لـه‌ هه‌رکوێ یه‌ بین هه‌ موکوردیـن
به‌ واته‌ی کوردیش پڵنگی جه‌ نگین

بۆخاکی خۆتان دایمه‌ سه‌ ربه رزبن
بۆمـافی خۆتـان بـۆچـی هه‌ رکـزبن

زایه ڵه‌ وزه نگ وچه‌ پۆکی دوژمن
هـه‌ رله‌ سه‌ رتان بێ هه‌ تاکـومـردن

تـاکــه ی ئـاماده ی دووره ووڵاتبین
بۆچاوه ڕوانی ده سته‌ ی زۆرداربین

به‌ خوێن و مڵکو سه روه ت وسامان
گـیـان فـیـدائه‌ که‌ یـن له‌ بۆنـیـشتـمـان
تـاسـه‌ ر فـرازبێ ئــاڵای کـوردسـتان