ئــــــــــــازادی

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
total views:    1641
image

اسماعیل محمدعڵی حسن

مــــــژده بێ له‌ تــۆ کــوردی قاره مــان
والــــــــه‌ نـاوبـــرادووژمـنـی گه‌لـــمـــان
 
 
له‌به‌زمی شادی وده ست لـه‌ مـل کـردن
ڕۆژی ئــازاده ولــه‌ کـــه‌س نــه‌ تــرسـن
 
 
بـــــۆیـــه‌ ئـــــه م ڕۆژه پــــیــرۆز کــــراوه
نـــه‌ تـــه‌ وه ی کــوردی پـێ نـــا ســـراوه
 
 
ئــه‌ وکـاتــه‌ی گــه‌لــمـان یـادی کـرده وه
بـــــیـری لــه‌ مـــــردن نــه‌ ئــه‌کـــرده وه
 
 
هـه‌ ربـژیــن ئــێـوه بــه‌ شــادی و خـۆشـی
بـــه رزی کـ ـــه‌ نــ ـــه‌ وه ئــاڵای ئـــازادی